انواع سرطان ها: ازA تا Z

انواع سرطان ها: ازA تا Z

سرطان اصطلاحی است که به گروه بزرگی از بیماری ها اطلاق می شود. عامل ایجاد سرطان، تقسیم سریع سلول ها به صورت غیر طبیعی و سرایت آن به سایر بافت ها و اندام ها است.

در بدن سالم، تریلیون ها سلول از طریق رشد و تقسیم سلولی ساخته می شوند، چرا که  بدن به عملکرد روزانه آن ها نیاز دارد. سلول های سالم چرخه زندگی خاصی دارند و به نوعی تکثیر و با توجه به نوع سلول از بین می روند. سلول های جدید، جای سلول های قدیمی یا آسیب دیده را می گیرند. سرطان این روند را مختل کرده و منجر به رشد غیر طبیعی سلول ها می شود. این عمل ناشی از تغییر یا جهش در دی ان ای (DNA) است.

دی ان ای در ژن های جداگانه هر سلول وجود دارد و دارای دستورالعمل هایی است که به سلول می گوید چه عملکردهایی را باید انجام دهد و چگونه رشد و تقسیم شود. جهش ها به طور مکرر در DNA اتفاق می افتند، اما معمولاً سلول ها این اشتباهات را تصحیح می کنند. وقتی یک اشتباه اصلاح نشود، یک سلول می تواند سرطانی شود.

جهش ها می توانند باعث شوند سلول هایی که باید بمیرند، زنده بمانند و سلول های جدید شکل بگیرند. این سلول های اضافی می توانند به طور غیرقابل کنترل، تقسیم شده و باعث می شوند تومور شکل بگیرد. تومورها بسته به جایی که در بدن رشد می کنند، می توانند باعث ایجاد انواع مشکلات شوند.

اما همه تومورها سرطانی نیستند. تومورهای خوش خیم غیر سرطانی هستند و به بافت های مجاور گسترش نمی یابند. اما گاهی اوقات این تومورها، به اعضای بدن و بافت های مجاور فشار وارد کرده، بزرگ شده و مشکلاتی ایجاد می کنند. اما تومورهای بدخیم سرطانی هستند و می توانند به سایر نقاط بدن حمله کنند.

برخی از سلول های سرطانی همچنین می توانند از طریق جریان خون یا سیستم لنفاوی به جاهای دیگری در بدن انتقال یابند. این فرایند متاستاز نامیده می شود. سرطان هایی که متاستاز شده اند، به عنوان سرطان های پیشرفته شناخته می‌شوند. درمان سرطان های پیشرفته سخت تر است.

انواع اصلی سرطان

نامگذاری سرطان ها با توجه به ناحیه ای که در آن شروع می شود صورت می‌گیرد، حتی اگر در قسمت های دیگر بدن گسترش یابد. به عنوان مثال، سرطانی که در ریه ها شروع می شود و به کبد گسترش می یابد، سرطان ریه نامیده می شود. همچنین چندین اصطلاح بالینی برای انواع خاصی از سرطان وجود دارد:

 • کارسینوما- سرطانی است که در پوست یا بافت هایی که اندام های داخلی را پوشش می‌دهند شروع می شود.
 • ساركما- سرطاني است که از بافت هاي همبند مانند استخوان ، عضله ، غضروف و رگ هاي خوني آغاز می‌شود.
 • لوسمی- سرطان های مرتبط با گلبول های سفید که از مغز استخوان که سلول های خونی را ایجاد می کند، شروع می‌شود.
 • لنفوم و میلوما- سرطان های سیستم ایمنی بدن هستند.
 • سرطان مغز و نخاع- به سرطان های سیستم عصبی مرکزی شناخته می شوند.

چند نوع سرطان وجود دارد

در ادامه اسامی انواع سرطان با توجه به جایی که از آن جا شروع شده است، به ترتیب الفبای انگلیسی بیان شده است:

A

 • Acoustic Neuroma   تومور بافت عصبی گوش                                                       
 • Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)   لوسمی لنفوبلاستیک حاد                               
 • Acute Myeloid Leukemia (AML)   لوسمی حاد میلوئیدی                                        
 • Advanced Cancer   سرطان پیشرفته                                                                         
 • Advanced Melanoma   ملانومای پیشرفته                                                                   
 • Advanced Prostate Cancer   سرطان پروستات پیشرفته                                             
 • Anal Cancer   سرطان مقعد                                                                                     
 • Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL)   لنفوم سلول بزرگ آناپلاستیک
 • Anaplastic Thyroid Cancer   سرطان آنوپلاستیک تیروئید
 • Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma (AITL)   لنفوم سلول تی آنژیوایمونوبلاستیک  
 • Anorectal Melanoma   ملانومای آنورکتال
 • Astrocytoma   آستروسیتوم

B

 • Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma)   سرطان مجاری صفراوی                           
 • Bladder Cancer   سرطان مثانه   
 • Blood Cancer   سرطان خون
 • Bone Cancer   سرطان استخوان
 • Bowel Cancer   سرطان روده
 • Brain Cancer, Secondary   سرطان مغز، ثانویه
 • Brain Tumors   تومورهای مغز
 • Breast Cancer   سرطان سینه
 • Breast Cancer in Men   سرطان سینه در مردان                                                           
 • Burkitt Lymphoma   لنفوم بورکیت

C

 • (Cancer of Unknown Primary (CUP   سرطان با منشأ ناشناخته
 • Cervical Cancer   سرطان دهانه رحم                                                                          
 • Chondrosarcoma   کندروسارکوم
 • Chordoma   کوردومای
 • Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL)   لوسمی لنفوسیتی مزمن
 • Chronic Myeloid Leukaemia (CML)   لوسمی میلوئیدی مزمن
 • Colon Cancer   سرطان روده بزرگ
 • Craniopharyngioma   کرانیوفارنژیوم
 • Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL)

D

 • Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL)   لنفوم سلول بی بزرگ
 • Ductal Carcinoma in Situ (DCIS)   کارسینوم داکتال (مجرایی) درمحل

E

 • Early (Localised) Prostate Cancer   سرطان پروستات مرحله اولیه
 • Ependymoma   اپاندیموم
 • Essential Thrombocythaemia (ET)
 • Ewing Sarcoma   سارکوم یوئینگ
 • Eye Cancer (Ocular Melanoma)   سرطان چشم

F

 • Fallopian Tube Cancer   سرطان لوله رحم
 • Follicular Lymphoma

G

 • Gall Bladder Cancer   سرطان کیسه صفرا
 • Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)   تومور استرومال دستگاه گوارش
 • Germ Cell Ovarian Cancer   سرطان تخمدان ژرم سل
 • Glioma   گلیوما

H

I

 • Inflammatory Breast Cancer   سرطان سینه التهابی                                                   

K

L

 • Laryngeal (larynx) Cancer   سرطان حنجره
 • Leiomyosarcoma   لیومیوسارکوما
 • Leukaemia  سرطان خون(لوسمی)
 • Liver Cancer   سرطان کبد
 • Locally Advanced Prostate Cancer   سرطان پروستات مرحله ۳                                     
 • Lung Cancer   سرطان ریه
 • Lymph Node Cancer, Secondary   سرطان غدد لنفاوی ثانویه
 • Lymphoblastic Lymphoma   لنفوم لنفوبلاستیک
 • Lymphoma

M

 • MALT lymphoma (Extranodal Marginal Zone Lymphoma)   لنفوم مالت
 • Mantle Cell Lymphoma   لنفوم سلول منتل
 • Medullary Thyroid Cancer   سرطان تیروئید مدولاری
 • Medulloblastoma   تومور مغزی متشکل از مدوبلاست ها
 • Melanoma   ملانوما
 • Meningioma   مننژیوم
 • Mesothelioma   مزوتیلوما
 • Mouth cancer   سرطان دهان
 • Myelodysplasia (MDS)   دیپلازی نخاع
 • Myelofibrosis (MF)   میلوفیبروز
 • Myeloma   میلوما

N

 • Nasal and Sinus Cancer   سرطان بینی و سینوس
 • Nasopharyngeal Cancer   سرطان نازوفارنکس
 • Neuroendocrine Tumours (NETs)   تومورهای نورواندکرین
 • Nodal Marginal ZoneB-cell Lymphoma
 • Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)   لنفوم هوچکین
 • Non-small Cell Lung Cancer   سرطان ریه سلول غیر کوچک

O

P

 • Paget’s Disease of the Breast   بیماری پاژه پستان                                                    
 • Pancreatic Cancer   سرطان پانکراس
 • Parathyroid Cancer   سرطان پارا تیروئید
 • Penile Cancer   سرطان آلت تناسلی
 • Peripheral T-cell Lymphoma  لنفوم سلول تی محیطی
 • Phyllodes Tumours
 • Pineal Region Tumours
 • Pituitary Gland Tumors  تومورهای غده هیپوفیز
 • Polycythemia Vera (PV)  پلیسیتمی حقیق
 • Primary CNS Lymphoma  لنفوم های اولیه دستگاه عصبی
 • Primary Mediastinal Large B-cell Lymphoma   لنفوم میان سینه ای سلول بی اولیه
 • Primary Peritoneal Cancer   سرطان صفاقی اولیه
 • Prostate Cancer   سرطان پروستات
 • Pseudomyxoma Peritonei (PMP)

R

 • Rare Cancers   سرطان های نادر
 • Rectal Cancer   سرطان رکتال
 • Recurrent Melanoma
 • Rhabdomyosarcoma   رابدومیوسارکوم

S

 • Salivary Gland Cancer   سرطان غدد بزاقی
 • Sarcoma   سارکوما
 • Secondary Bone Cancer   سرطان استخوان ثانویه
 • Secondary Breast Cancer   سرطان سینه ثانویه
 • Secondary Cancer   سرطان ثانویه
 • Secondary Liver Cancer   سرطان کبد ثانویه
 • Secondary Lung Cancer   سرطان ریه ثانویه
 • Skin Cancer   سرطان پوست
 • Small Bowel Cancer   سرطان روده کوچک
 • Small Cell Lung Cancer   سرطان سلول کوچک ریه
 • Small Lymphocytic Lymphoma (SLL)
 • Soft Tissue Sarcoma   سارکومای بافت نرم
 • Spinal Cord Tumors   تومورهای نخاعی
 • Splenic Marginal Zone Lymphoma (SMZL)
 • Stomach Cancer   سرطان معده

T

 • Throat Cancer   سرطان گلو
 • Thymus Gland Cancer   سرطان غده تیموس
 • Thyroid Cancer   سرطان تیروئید
 • Tongue Cancer   سرطان زبان
 • Tracheal Cancer   سرطان نای
 • Triple Negative Breast Cancer   سرطان سینه سه گانه منفی

U

 • Ureter and Renal Pelvis Cancers

V

 • Vaginal Cancer   سرطان واژن
 • Vulval Cancer   سرطان آلت تناسلی زنانه

W

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *