آزمایشگاه بقراط
اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیفخدماتبخش
1تست های پاتولوژی
2تست تومور مارکرهای سرطانی
3تست های غربالگری
4تست های ژنتیک
5تست های آلرژی
6تست های خون در منزل

بیمه:

ردیفنام بیمه
7تامین اجتماعی
8خدمات درمانی
9نیروهای مسلح
10کانون سردفترداران
11بانک صادرات
12بانک ملی