آزمایشگاه بقراط
اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیف خدمات بخش
1 تست های پاتولوژی
2 تست تومور مارکرهای سرطانی
3 تست های غربالگری
4 تست های ژنتیک
5 تست های آلرژی
6 تست های خون در منزل

بیمه:

ردیف نام بیمه
7 تامین اجتماعی
8 خدمات درمانی
9 نیروهای مسلح
10 کانون سردفترداران
11 بانک صادرات
12 بانک ملی