کلینیک تابش
اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیف خدمات بخش
1 ام آر آی
2 سی تی اسکن
3 مامو گرافی
4 سونو گرافی داپلر رنگی و چند بعدی
5 سونوگرافی های تخصصی زنان و مامایی
6 سنجش تراکم استخوان
7 رادیوگرافی دیجیتال و پانورکس
8 رادیولوژی مداخله ای و...

بیمه:

ردیف نام بیمه