کلینیک تابش
اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیفخدماتبخش
1ام آر آی
2سی تی اسکن
3مامو گرافی
4سونو گرافی داپلر رنگی و چند بعدی
5سونوگرافی های تخصصی زنان و مامایی
6سنجش تراکم استخوان
7رادیوگرافی دیجیتال و پانورکس
8رادیولوژی مداخله ای و...

بیمه:

ردیفنام بیمه