اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1389تخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1394فلوشیپ جراحی سرطاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
درمانگاه گوارش و کبد حکمتشیراز، خیابان هدایت غربی، حدفاصل بیست متری و فلسطینپنجشنبه14:00 تا 11:00