اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1387پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی بابل
1391متخصص قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان