اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1371پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1377متخصص رادیوتراپی و آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
بیمارستان مرکزی ام آر آیبلوار چمرانشنبه- یک شنبه- سه شنبه14-20
انستیتو کنسر پردیسشیراز. چهار راه باهنر جنوبیدوشنبه و چهار شنبه14-20