اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1384پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
1390متخصص رادیوتراپی و آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکبندر عباس-خیابان سید جمال الدین روبرو عکاسی ساسان-ساختمان اسپسنالشنبه و چهارشنبه4 تا 9 شب