اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1390پزشکی عمومیدانشگاه شیراز
1394متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرای تناسلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1399فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپیدانشگاه شهید بهشتی مرکز لبافی نژاد (قطب اورولوژی کشور)

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان