اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1386دکترای حرفه ای دندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1391متخصص جراحی دهان، فک و صورتدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر دانستهشیراز-خیابان قصرالدشت بین کوچه 77-75ساختمان تریتاواحد9شنبه، دوشنبه، چهارشنبه16-20