اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1396کارشناسی علوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1399کارشناسی ارشد تغذیه بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
دانشکده تغذیه و علوم غذاییبلوار رازی