اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1396 کارشناسی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1399 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
دانشکده تغذیه و علوم غذایی بلوار رازی