اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1396 کارشناسی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1399 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
۱۳۹۸ دانشکده تغذیه و علوم غذایی کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۹۷ تغذیه کارشناس تغذیه نمازی
1392 عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
۱۳۹۷ تغذیه کارشناس تغذیه شهید فقیهی
۱۳۹۷ تغذیه کارشناس تغذیه آنکولوژی امیر

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
دانشکده تغذیه و علوم غذایی بلوار رازی