اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1381پزشکی عمومیعلوم پزشکی بندرعباس
1388متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397فوق تخصص غدددانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر دیالمهشیراز-اردیبهشت غربی-ساختمان سینا-طبقه اولیک شنبه، دوشنبه، سه شنبه16-19