اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1375پزشکی عمومیدانشگاه اهواز
1388تخصص رادیوتراپی آنکولوژیدمشق

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکترمحمد درچیندزفول-خیابان نشاط-مجتمع پزشکی-دکتر یزدانی-طبقه اولدوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبهعصر ها: 17-21 (شنبه، یک شنبه) عصرها : 17-21( دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه) صبح : 10-12(پنجشنبه)