اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1383پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390متخصص مغز و اعصابدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکشیراز- خیابان اردیبهشت غربی، ساختمان مهرسه شنبه۱۶:۳۰-۱۸:۳۰