اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1382کارشناسی روان شناسی تربیتیعلامه طباطبایی
1389کارشناسی ارشد روان شناسی عمومیعلامه طباطبایی
1399دکترای روان شناسیدانشگاه الزهرا

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان