اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1382پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390متخصص پوستدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان