اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1393 کارشناس علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1395 کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان