اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1393کارشناس علوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1395کارشناسی ارشد علوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان