اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1382پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1389متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1393فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان