اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1372پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1392متخصص رادیوتراپی و آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان