اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1381پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1388متخصص رادیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکخیابان قصرادشت-جنب بیمارستان فرهند فر-ساختمان اکسیرهمه روزه