اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1372پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1377متخصص گوش و حلق و بینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1388فلوشیپ جراحی حنجرهدانشگاه علوم پزشکی ایران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان