اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1388متخصص رادیوتراپی آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
انستیتو کانسر پردیسشیراز-تقاطع باهنرجنوبی-ابتدای بلوار-رحمت انستیتوکانسرپردیسشنبه تا چهارشنبه عصر و پنجشنبه صبح8-20