اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1379پزشکی عمومیدانشگاه شاهد تهران
1390فوق تخصص خون و سرطان کودکاندانشگاه جندی شاپور
1385تخصص کودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک ابوذراهواز جنب بیمارستان ابوذرهر روز18:00-22:00
درمانگاه شفااهواز جنب بیمارستان گلستانصبح ها