اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1390پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
1399متخصص رادیوتراپی و آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان