اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1378پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
1384متخصص گوش و حلق و بینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390فلوشیپ جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
درمانگاه مطهریمیدان نمازی درمانگاه مطهرییک شنبه صبح، سه شنبه صبح و عصر9 تا 12