اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1389پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1396متخصص رادیوتراپی و آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان