اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1377پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی ایران
1390متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
1394فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالاندانشگاه شهید بهشتی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
تهرانشهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی ساختمان زمردشنبه، دوشنبه، سه شنبه19:00 تا 16:00