اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1358پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
1367متخصص گوش و حلق و بینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
1372فلوشیپ جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان