اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1387پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1393متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان