اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1383پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1391متخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396فلوشیپ طب تسکینیدانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکاردیبهشت-بین فلسطین و 20 متری-ساختمان مهر-طبقه2شنبه و دوشنبه15-20