اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1382پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1390متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
بیمارستان مرکزی ام آر آیبلوار چمرانیک شنبه و سه شنبه10-17