اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1373پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1382متخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1392فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان