اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1384متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
1390فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1376پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر محمدیانشیراز،خیابان معدل غربی،مجتمع پزشکی رازشنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه۱۳-۱۸