اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1372پزشکی عمومیعلوم پزشکی اصفهان
1379متخصص رادیوتراپی و آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان