اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1372پزشکی عمومیعلوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
درمانگاه سپهرشیراز.تاچارا جنب پارک علویهر روزصبح ها و عصر ها