اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1383پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1389تخصص رادیوتراپی آنکولوژیعلوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
بیمارستان نمازی( بخش پرتو درمانی)فلکه نمازیصبح هابر حسب تقاضا
درمانگاه امام رضافلکه نمازیشنبه، دوشنبه، سه شنبه16:00-20:00