اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1382پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
1389متخصص بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقراتدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر نعمتیشیراز-خیابان-زند روبروی-اتفاقات سعدی-مرکز پزشکی شهر-طبقه3واحد10شنبه، یک شنبه و دوشنبه16-20