اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1385پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1391متخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1396فلوشیپ جراحیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان