اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1379پزشکی عمومیدانشکده پزشکی جهرم
1385متخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی ایران
1390فلوشیپ فوق تخصصی درددانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک درد نابشیراز،خیابان معدل غربی،مجتمع پزشکی تاباطبقه دومشنبه، دوشنبه، چهارشنبهصبح ها