اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1383پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
0متخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
1396فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پایه و advanceبیمارستانهای مصطفی خمینی و ایرانمهر

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکشیراز- قصرالدشت روبروی مخابرات ولیعصرمجتمع پلاتین طبقه4 واحد16روزهای زوج8 الی 16:30