اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1380پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
1386متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1392فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان