اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1390پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397متخصص جراحی کلیه، مجای ادرای و تناسلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکمعالی آباد-نبش پزشکان-ساختمان یاقوت طبقه4واحد14شنبه، دوشنبه، چهارشنبه16:00-20:00