اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1375پزشکی عمومیدانشگاه شهید بهشتی تهران
1387تخصص جراحی عمومیدانشگاه شهید بهشتی تهران
1395فوق تخصص جراحی سرطان دانشگاه شهید بهشتی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
بیمارستان ام آر آیچمران بیمارستان مرکزی ام آر آیشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها12-9