اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1394پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1398متخصص رادیوتراپی و آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان