اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1392پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1398متخصص اعصاب و رواندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان