اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1378پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
1386تخصص بیماری های داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
1391فوق تخصص خون و سرطان بالغیندانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
بیمارستان تریتابزرگراه همت غربی شمال دریاچه چیتگر