اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1381عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1388متخصص زنان و زایماندانشگاه علوم پزشکی مشهد
1397فلوشیپ آنکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان