اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1387پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1393متخصص اورولوژی( جراح کلیه و مجاری ادراری)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396فلوشیپ اروانکولوژی( سرطان های کلیه و مجاری ادرای تناسلی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکخیابان زند-کوچه43مرکز پزشکی مهرطبقه 1 واحد 1شنبه تا چهارشنبه16-20