اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1376پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
1385متخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1392فلوشیپ جراحی سرطاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکشیراز- خیابان معدل غربی، ساختمان رازشنبه، دوشنبه، سه شنبه15-20