اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
0 فلوشیپ فوق تخصصی درد دانشگاه علوم پزشکی تهران
0 متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
0 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک درد ناب شیراز،خیابان معدل غربی،مجتمع پزشکی-تاباطبقه2 یکشنبه و سه شنبه صبح ها