اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
0فلوشیپ فوق تخصصی درددانشگاه علوم پزشکی تهران
0متخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی ایران
0پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک درد نابشیراز،خیابان معدل غربی،مجتمع پزشکی-تاباطبقه2یکشنبه و سه شنبهصبح ها