اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1387پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی بابل
1394متخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397فلوشیپ جراحی سرطاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
درمانگاه بیمارستان مادر و کودکبالاتر از دروازه قرآنسه شنبه عصر